Ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) stanowi system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Organem właściwym
  w sprawach rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest Minister Finansów.

  Uruchomienie tego rejestru stanowi realizację regulacji unijnych i oznacza nowe obowiązki dla większości spółek handlowych. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane są spółki: jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z o. o. oraz akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Od 1 marca 2020 r. katalogiem tym objęta zostanie także prosta spółka akcyjna (PSA).

  Definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powiązana jest ona z definicją klienta. Podkreślić jednak należy, że w przypadku spółek chodzi o beneficjenta rzeczywistego tych spółek, a nie ich klientów. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

  W przypadku osób prawnych ustawa wskazuje szczegółowo warunki ustalenia beneficjenta rzeczywistego. Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują dane identyfikacyjne zobowiązanej spółki, a także jej beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek. Spółki, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Podmioty, które są wpisywane do KRS od 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. W przypadku zmiany informacji przekazanych do omawianego rejestru należy je zaktualizować w terminie 7 dni od daty ich modyfikacji. Do biegu tych terminów nie są wliczane soboty, dni ustawowo wolne od pracy, a także okresy awarii systemu obsługującego rejestr. Zgłoszenie jest bezpłatne. Musi je dokonać osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/.
  Zobowiązanie spółki, które nie dopełnią omawianego obowiązku podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

  Monika Stawarz

  Zespół TAXENO