Rejestr BDO

Od 1 stycznia 2020r. przedsiębiorcy musza sprostać nowemu obowiązkowi, którym jest prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości odpadów. Jeśli przedsiębiorca wprowadza na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, wytwarza bądź nimi gospodaruje to do końca grudnia 2019 obowiązkowo musi zgłosić się do Rejestru BDO.

Firma, która wytwarza odpady i nie jest zarejestrowana w Rejestrze BDO nie będzie mogła przekazać tych odpadów – np. firmie, która zajmuje się odbieraniem odpadów. Dodatkowo nie będą mogły wystawiać elektronicznych kart przekazania odpadów, a papierowa wersja, która jest wykorzystywana obecnie, zostanie wycofana i nie będzie już dostępna.

1. Czym jest Rejestr BDO?

Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujących odpadami.

2. Kto jest zobowiązany do wpisu do Rejestru BDO?

Każdy przedsiębiorca może sprawdzić czy jego działalność wymaga obowiązkowej rejestracji. Wystarczy uzupełnić interaktywny formularz na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Przedsiębiorcy, którzy są zobligowani do wpisu są wymieni w art. 50 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jak wskazuje ustawa, obowiązek wpisu do bazy nie jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa lecz od specyfiki, rodzaju działalności, rodzaju świadczenia usług, rodzaju sprzedawanych towarów. Do najpopularniejszych typów działalności zobligowanych do rejestracji to: sklepy spożywcze, salony kosmetyczne i fryzjerskie, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, restauracje (sprzedające jedzenie na wynos w opakowaniach), warsztaty samochodowe,  producenci opakowań, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego i inne.

3. Kto nie musi dokonywać wpisu do Rejestru BDO?

 Nie każdy przedsiębiorca musi dokonywać wpisu do Rejestru BDO. Są wskazane wyjątki, u których nie występuje taki obowiązek. Należą do nich:

 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne (niebędące przedsiębiorcami), które wykorzystują odpady na własne potrzeby, np. ponowne wykorzystanie gruzu do utwardzania dróg, powierzchni itp.;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady o charakterze odpadów komunalnych i dodatkowo są objęci systemem odbioru tych odpadów (np. działalność biurowa, administracyjna, zakłady fryzjerskie – warunkiem jest, aby w ramach prowadzonej działalności nie wytwarzać odpadów niebezpiecznych);
 • właściciele ziemi, na powierzchni której stosowane są komunalne osady ściekowe;
 • firmy, które nie prowadzą działalności w zakresie gospodarowania odpadami – mamy wtedy do czynienia z nieprofesjonalną działalnością w zakresie zbierania odpadów – np. systemy zbierania odpadów w szkołach, zbieranie nakrętek jako akcja charytatywna;
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady;
 • rolnicy, będący właścicielami powierzchni użytków rolnych poniżej 75ha;
 • firmy produkcyjne oraz przemysłowe, u których wytwarzane odpady nie podlegają ewidencjonowaniu w związku ze spełnieniem wymogów zgodnych z wykazem odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzaju odpadów i  ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów;
 • firmy, które z inną firmą podpiszą umowę o świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń do sprzątania, konserwacji i napraw – np. Firma A podczas wymiany tonera w drukarce korzysta
  z usług Firmy B, która jest za to odpowiedzialna w związku z podpisaną umowę
  o świadczenie usług. Firma B profesjonalnie zajmuje się obsługą techniczną drukarek
  i innych sprzętów. W związku z tym Firma B jest zobligowana do rejestracji w BDO, ponieważ to ona wytwarza odpady. Firma A jest zwolniona z tego obowiązku, chyba że wytwarza też innego rodzaju odpady niebezpieczne.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ: Odpady, które powstają w części socjalnej i zostały wytworzone przez pracowników to odpady komunalne gospodarstw domowych. Nie ma wymogu ewidencjonowania tego typu odpadów, ani dokonywania wpisu do Rejestry BDO.

4. Termin złożenia wniosku o wpis

Jeśli przedsiębiorca jest zobligowany do dokonania rejestracji, to powinien uzyskać go przed rozpoczęciem działalności. Podmioty obowiązane do zgłoszenia, które dotychczas nie wywiązały się
z tego obowiązku, powinny dokonać tego zgłoszenia niezwłocznie.

5. Kary i sankcje

Od 1.01.2020r. na przedsiębiorców, którzy nie zgłoszą się do Rejestru BDO, może zostać nałożona kara administracyjna, której wysokość wynosi od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł  lub w niektórych przypadkach może grozić kara aresztu.

 

6. Opłaty za wpis  do Rejestru BDO

 Przedsiębiorca, który chce dokonać zgłoszenia do Rejestru BDO musi uiścić opłatę rejestrową, która w kolejnych latach stanowi opłatę roczną. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu marszałkowskiego. Wynosi ona:

 • 100 zł – dla mikroprzedsiębiorców*;
 • 300 zł – dla pozostałych podmiotów.

*Mikroprzedsiębiorca to podmiot, który co najmniej w jednym roku w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych spełnił oba poniższe wymogi:

 • średnioroczne zatrudnienie wyniosło mniej niż 10 pracowników,
 • roczne obroty netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nie przekroczyły równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na złote, lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec z jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na złote.

Opłata roczna powinna wpłynąć na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do końca lutego za dany rok. Jeśli w danym roku przedsiębiorca dokonywał wpłaty na poczet opłaty rejestracyjnej to nie wpłaca opłaty rocznej za ten rok. Opłata rejestracyjna staje się opłatą roczną. Jeśli podmiot klasyfikuje się jako mikroprzedsiębiorca to jego opłata roczna jest równa kwocie opłaty rejestracyjnej tj. 100 zł. Tak samo wygląda sytuacja dla pozostałych podmiotów opłata roczna jest równa kwocie opłaty rejestracyjnej – w tym przypadku 300 zł.

UWAGA: Wniosek o wpis do rejestru dla działalności, która podlega opłacie recyklingowej nie podlega opłatom rejestrowym, ani opłatom rocznym.

7. Czas oczekiwania na wpis do Rejestru BDO

 Po złożeniu kompletnej dokumentacji (patrz poniżej _ wykaz dokumentów) i poprawnego wniosku marszałek województwa ma 30 dni na wpisanie przedsiębiorcy do Rejestru BDO.

8. Wpis do rejestru – krok po kroku

Krok 1) Wniosek może zostać złożony w następujący sposób:

 • osobiście w urzędzie marszałkowskim;
 • listownie;

Wykaz  niezbędnych dokumentów:

 • wniosek o wpis do Rejestru BDO;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru.

Wspomniane wyżej oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie musi być zgodne z występującym stanem faktycznym w danym przedsiębiorstwie oraz zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

WARTO ZAPAMIĘTAĆ: Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z urzędem marszałkowskim, aby potwierdzić procedurę składania wniosku. Taką informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu.

Grupa przedsiębiorców, oprócz wyżej wskazanych dokumentów, musi dodatkowo złożyć:

 • umowę o organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego – dot. podmiotów wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli;
 • umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dot. autoryzowanych przedstawicieli;
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – dot. organizacji odzysku;
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu – dot. podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory;
 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – dot. podmioty wprowadzające pojazdy;
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – dot. podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Krok 2) Urząd marszałkowski zatwierdzi złożony wniosek o wpis do Rejestru BDO tylko i wyłącznie wtedy, jeśli wniosek nie będzie zawierał błędów formalnych. Jeśli jednak wniosek jest niekompletny, zawiera błędy formalne wtedy urząd wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia, naniesienia poprawek we wniosku. Na korektę wniosku przewidziane jest 7 dni. Jeśli błędy nie zostaną poprawione w tym terminie wniosek nie zostanie zatwierdzony.

Krok 3) Wpis do Rejestru będzie skutkował pisemnym poinformowaniem przedsiębiorcy o nadaniu mu indywidualnego numeru rejestracyjnego. Zobligowane firmy do wpisu do Rejestru BDO będą musiały umieszczać nadany identyfikator na każdym dokumencie sporządzonym w ramach działalności gospodarczej.  Oprócz numeru identyfikacyjnego przedsiębiorca otrzyma login i hasło do Rejestru BDO, które pozwoli na korzystanie z platformy w celu prowadzenia ewidencji odpadów i składania odpowiednich sprawozdań.

Marszałek województwa w niektórych przypadkach może odmówić wpisu do BDO. Dzieje się tak
w przypadku:

 • braku wniesienia wpłaty rejestracyjnej;
 • braku wniesienia zabezpieczenia finansowego w wymaganej wysokości;
 • braku wpłaconego kapitału zakładowego w wymaganej wysokości.

Zespół Taxeno