Zamkniecie ksiąg rachunkowych, to złożony proces i niełatwe zadanie nie tylko dla każdego księgowego, ale i całej firmy.

Art. 12 Ustawy o rachunkowości określa zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrotowego, a następnie ich otwierania na początek następnego. Dlatego, aby niczego nie przeoczyć, warto wcześniej przygotować się do tego zadania.

Kierownik firmy już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności, a następnie rozdzielić zadania i wyznaczyć uprawnionych pracowników firmy do ich realizacji.

Najprostszym sposobem usystematyzowania kolejnych kroków, które należy podjąć przy zamykaniu ksiąg rachunkowych, jest przygotowanie harmonogramu ich zamknięcia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram prac w firmie, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Nie wszystkie elementy harmonogramu mają zastosowanie dla każdej formy działalności, więc można wybrać tylko te, które bdą przydatne dla naszej firmy.

Zespół TAXENO

_____

Lp Termin wykonania Rodzaj czynności Podstawa prawna
1 IV kwartał 2021r. wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2021r. art. 66 ust. 4 i 5 Ustawy
o rachunkowości

2
od 1 października 2021r.                  do 15 stycznia 2022r. inwentaryzacja wybranych składników aktywów – wyłącznie
w drodze spisu
z natury lub potwierdzenia salda
art. 26 ust. 3 pkt 1 Ustawy o rachunkowości
3  

na dzień bilansowy, tj. na dzień         31 grudnia 2021r.

 

inwentaryzacja aktywów
i pasywów
art. 26 ust. 1 Ustawy
o rachunkowości
4 na dzień inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów art. 18 ust. 2 Ustawy
o rachunkowości

5
 

przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2021r. – nie później niż do 25 marca 2022r.

 

rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2021r. art. 27 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy
o rachunkowości
6 nie później niż do 85-go dnia po dniu bilansowym, tj. do 25 marca 2022r. zestawienie obrotów
i sald kont księgi głównej za   2021 r.
art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy
o rachunkowości

7
 

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2022r.

 

zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych art. 18 ust. 2 Ustawy
o rachunkowości

8
 

na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do         31 marca 2022r.

 

zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021r. art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy
o rachunkowości
9 nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do                    31 marca 2022r. sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. art. 45 ust. 1 oraz ust.
1f-1g i art. 52 ust. 1 oraz art. 48a ust. 3-4
i art. 48b ust. 4-5 Ustawy
o rachunkowości
10 po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za
2021r., nie później niż do 31 marca 2022r.
podpisanie sprawozdania finansowego za 2021 r. art. 52 ust. 2 Ustawy
o rachunkowości
11 udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki
i rocznego sprawozdania finansowego
najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników art. 68 Ustawy
o rachunkowości
12 zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 roku art. 53 ust. 1 Ustawy
o rachunkowości
13  

ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność

 

najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. art. 12  ust. 4 Ustawy
o rachunkowości
14 przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania art. 27 ust. 2 i 2b updop
15  

przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

 

przed upływem terminu określonego na złożenie zaznania podatkowego tj. najpóźniej do 30 kwietnia 2022 roku art. 45 ust. 1,5 i 8a updof
16  

złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym

 

w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego art. 69 ust.1 i 2 Ustawy o rachunkowości
17  

złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. art. 70 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości