Biała lista podatników

Od 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT tzw. „Biała lista podatników”, która ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom w weryfikacji partnerów biznesowych.  Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Zawiera również, inne dane, które przedsiębiorca od 01.01.2020 zobowiązany weryfikować zawierając transakcje ze swoim kontrahentem.

 1. Co to jest biała lista podatników VAT

„Biała lista” to szczegółowy wykaz informacji o podatnikach VAT. Od 1 września 2019 roku możemy
z niej skorzystać za pomocą strony internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/

Biała lista ma na celu umożliwić:

 • sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • sprawdzenie, czy kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji,
 • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki przedsiębiorca powinien zapłacić swojemu kontrahentowi za zawartą transakcję, a więc czy płatność na taki rachunek po
  1 stycznia 2020 roku, nie naraża na konsekwencje wynikające z nowych przepisów prawa podatkowego.
 1. Gdzie znaleźć białą listę podatników VAT

Białą listę podatników znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów _ https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

 1. Jak przeszukiwać białą listę podatników VAT

Wyszukiwarka „Biała lista podatników” jest bardzo łatwa w obsłudze. Informacje zamieszczone
w wykazie można wyszukiwać używając numeru NIP, REGON, rachunku bankowego, nazwy firmy lub imienia i nazwiska przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w CEIDG).

Pytając o dane należy wskazać dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie.
W odpowiedzi otrzymujemy potwierdzenie danych wyszukiwanej firmy. Będzie na nim również unikalny identyfikator przypisany do danego wyszukiwania. Takie potwierdzenie należy wydrukować
i zachować w dokumentacji księgowej.

 1. Zakres informacji o podatnikach

W wykazie znaleźć można następujące informacje:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.
 1. Numery rachunków na białej liście podatników VAT

Jedną z najważniejszych informacji, którą znajdziecie w wykazie będą numery firmowych rachunków bankowych. Te numery są publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru. Z kolei, jeśli komuś odmówiono z jakiś powodów rejestracji jako podatnika VAT lub został wykreślony, to dane te zostaną uwidocznione
w wykazie, ale nie obejmą informacji o rachunku rozliczeniowym.

W wykazie nie uzyskamy danych firm (w tym numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli korzystają z konta firmowego – tych podmiotów biała lista nie obejmuje.

Rachunki, które widoczne są na białej liście zostały pobrane automatycznie z baz KAS, po potwierdzeniu w STIR. STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który umożliwia szefowi KAS analizę
i przekazywanie informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym.

Należy pamiętać,  że w wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe – tzw. ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli kontrahent używa takiego rachunku, to nie zostanie on wykazany na wykazie i z całą pewnością nie należy korzystać z niego w rozliczeniu transakcji z partnerem biznesowym. Może to bowiem grozić od 01.01.2020 poważnymi konsekwencjami podatkowymi.

 1. Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy

Od 01.01.2020, jeśli zapłata partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

 • przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
 • przedsiębiorca będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim partnerem biznesowym za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Będzie możliwość uwolnienia się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy zostanie poinformowanym o zaistniałym fakcie.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego weryfikacja numeru rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

Zespół Taxeno