Harmonogram prac związanych z zakończeniem roku bilansowego 2019

  Zamkniecie ksiąg rachunkowych, to złożony proces i niełatwe zadanie nie tylko dla każdego księgowego, ale i całej firmy.

  Art. 12 Ustawy o rachunkowości określa zasady zamykania ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrotowego, a następnie ich otwierania na początek następnego. Dlatego, aby niczego nie przeoczyć, warto wcześniej przygotować się do tego zadania.

  Kierownik firmy już kilka miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego powinien zaplanować związane z tym czynności, a następnie rozdzielić zadania i wyznaczyć uprawnionych pracowników firmy do ich realizacji.

  Najprostszym sposobem usystematyzowania kolejnych kroków, które należy podjąć przy zamykaniu ksiąg rachunkowych, jest przygotowanie harmonogramu ich zamknięcia.

  Poniżej przedstawiamy przykładowy harmonogram prac w firmie, w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

  Nie wszystkie elementy harmonogramu mają zastosowanie dla każdej formy działalności, więc można wybrać tylko te, które będą przydatne dla naszej firmy.

  Lp. Termin wykonania Rodzaj czynności Podstawa prawna
  1. IV kwartał 2019 r. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2019 r. Art. 66 ust. 4 i 5 Ustawy
  o rachunkowości

  2.
  Od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. Inwentaryzacja wybranych składników aktywów – wyłącznie
  w drodze spisu
  z natury lub potwierdzenia salda
  Art. 26 ust. 3 pkt 1 Ustawy o rachunkowości
  3. Na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzacja aktywów
  i pasywów
  Art. 26 ust. 1 Ustawy
  o rachunkowości
  4. Na dzień inwentaryzacji Zestawienie sald inwentaryzowanej grupy aktywów Art. 18 ust. 2 Ustawy
  o rachunkowości

  5.
  Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 r. – nie później niż do 25 marca 2020r. Rozliczenie wyników inwentaryzacji za 2019 r. Art. 27 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy
  o rachunkowości
  6. Nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym, tj. do 25 marca 2020 r. Zestawienie obrotów
  i sald kont księgi głównej za 2019 r.
  Art. 24 ust. 5 pkt 2 Ustawy
  o rachunkowości

  7.
  Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. do 31 marca 2020 r. Zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych Art. 18 ust. 2 Ustawy
  o rachunkowości

  8.
  Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do 31 marca 2020 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. Art. 12 ust. 2 pkt 1 Ustawy
  o rachunkowości
  9. Nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2020 r. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. Art. 45 ust. 1 oraz ust.
  1f-1g i art. 52 ust. 1 oraz art. 48a ust. 3-4
  i art. 48b ust. 4-5 Ustawy
  o rachunkowości
  10. Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za
  2019 r., nie później niż do 31 marca 2020 r.
  Podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 r. Art. 52 ust. 2 Ustawy
  o rachunkowości
  11. Udostępnienie sprawozdania z działalności jednostki
  i rocznego sprawozdania finansowego
  Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników Art. 68 Ustawy
  o rachunkowości
  12. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2020 roku Art. 53 ust. 1 Ustawy
  o rachunkowości
  13. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek kontynuujących działalność Najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Art. 12  ust. 4 Ustawy
  o rachunkowości
  14. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania Art. 27 ust. 2 i 2b updop
  15. Przekazanie rocznego sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych Przed upływem terminu określonego na złożenie zaznania podatkowego tj. najpóźniej do 30 kwietnia 2020 roku Art. 45 ust. 1,5 i 8a updof
  16. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Art. 69 ust.1 i 2 Ustawy o rachunkowości
  17. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Art. 70 ust. 1 i 2 Ustawy o rachunkowości

  Magdalena Zima

  Zespół TAXENO