Najczęściej stosowanymi i najbardziej popularnymi zezwoleniami na pracę są zezwolenia typu A i S.

  Poniżej kilka istotnych zagadnień dotyczących tego typu  zezwoleń, a w szczególności  przedłużania tych pozwoleń.

  1. Zezwolenie na pracę typu A

  Ważność zezwolenia na pracę typu A można przedłużyć, jednak należy pamiętać o kilku kwestiach, które pozwalają na zachowanie odpowiednich terminów niezbędnych do pomyślnej akceptacji wniosku.

  Jeśli przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców będzie respektował wymogi i terminy to pracownik będzie mógł legalnie pracować w trakcie oczekiwania na wydanie dokumentu.  Warunkami wymaganymi do tego, by zatrudniony cudzoziemiec mógł legalnie świadczyć usługi u swojego dotychczasowego pracodawcy podczas oczekiwania na decyzję starosty są następujące:

  • wniosek o przedłużenie zezwolenia musi złożyć pracodawca nie wcześniej niż 90 dni
   i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę,
  • wniosek musi być sporządzony prawidłowo pod względem formalnym, lub jeśli zajdzie potrzeba naniesienia poprawek to muszą one zostać uzupełnione w odpowiednim terminie,
  • przedłużenie zezwolenia musi dotyczyć zatrudnienia u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku,
  • zatrudniony pracownik, musi posiadać uprawnienie do przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  Spóźnienie w złożeniu wniosku spowoduje, że pracownik nie zachowa uprawnienia do świadczenia pracy
  w trakcie oczekiwania na akceptację przedłużenia zezwolenia.

  Przykład:

  Przedsiębiorca zatrudnia pracownika z Ukrainy, który posiada zezwolenie na prace typu A. Zezwolenie ma ważność do 20 września 2019 roku. Przedsiębiorca złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia
  w dniu 1 września 2019 roku. Czy prawidłowo został złożony wniosek?

  Odpowiedź:

  W opisanej sytuacji nie zostało zachowane kryterium dotyczące terminów składania wniosków. Wniosek został złożony później niż 30 dni przed upływem ważności zezwolenia na pracę.
  W takiej sytuacji pracownik po 20 września 2019 roku nie może legalnie świadczyć pracy podczas oczekiwania na wydanie dokumentów.

  Przedłużenie zezwolenia na pracę wymaga również wniesienia odpowiedniej opłaty, która stanowi 50% opłaty, która została uiszczona do pierwotnego zezwolenia. Wynosi ona odpowiednio:

  • 25 zł – pracodawca będzie powierzał pracę cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający
   3 miesięcy,
  • 50 zł – pracodawca będzie powierzał pracę cudzoziemcowi na okres przekraczający
   3 miesiące.
  1. Zezwolenie na pracę typu S

  Zezwolenie na pracę typu S wydawane jest dla pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przez przedsiębiorców z wymienionych wyżej branż, w których sprzedaż występuje w określonym okresie
  w roku. Takie zezwolenie wydawane jest na okres 9 miesięcy, których bieg rozpoczyna się w dniu pierwszego wjazdu do strefy Schengen.

  Zgodę na wydanie zezwolenia wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Czas wyczekiwania na otrzymanie zezwolenia jest uzależniony od tego czy cudzoziemiec jest w posiadaniu tytułu pobytowego i już przebywa na terytorium Polski czy też będzie się o niego dopiero ubiegał. W pierwszej sytuacji starosta od razu wydaje zezwolenie. W zależności od danej sytuacji może to potrwać maksymalnie do 7 dni. Jeśli sprawa będzie wymagała jakichkolwiek wyjaśnień czas ten może zostać wydłużony do 30 dni. Jeśli cudzoziemiec dopiero zaczyna starać się o przyjazd do Polski to starosta po weryfikacji wniosku musi wpisać go do ewidencji dotyczącej pracy sezonowej – trwa to maksymalnie do
  7 dni. W przypadku dodatkowych wyjaśnień, nieścisłości czas może zostać wydłużony do 30 dni. Po akceptacji, starota wyda cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie do rejestru. Jednak samo zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane w momencie poinformowania starosty o tym, że cudzoziemiec przekroczył granice i aktualnie przebywa w Polsce.

  Do wydania zezwolenia na pracę sezonową muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników, którzy wykonują porównywalną pracę i na porównywalnym stanowisku,
  • przedsiębiorca do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową musi dołączyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia danych kadrowych z rejestru bezrobotnych
   i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji (nie dotyczy to m.in. pracowników
   z Ukrainy).

  Jeśli cudzoziemiec znajduje się na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej dla celów pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, to starosta może przedłużyć zezwolenie. Zezwolenie na pracę może dotyczyć zatrudnienia zarówno u dotychczasowego pracodawcy jak i na rzecz nowego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jeśli cudzoziemiec przebywa na terytorium kraju na podstawie innego dokumentu niż wyżej wspomniane wizy, starosta może odstąpić od przedłużenia zezwolenia.

  Okres na jaki zostaje wydane przedłużenie zezwolenia to okres łącznie z okresem pobytu cudzoziemca
  w celu wykonywania pracy sezonowej. Liczony jest już od pierwszego dnia przyjazdu do Państwa
  z obszaru Schengen. Przedłużenie zezwolenia nie może być dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego.

  Podmiot, który zatrudnia cudzoziemców do pracy sezonowej może ubiegać się o wydanie
  tzw. zezwolenia wielosezonowego. Dotyczy to jedynie przypadków, w których zatrudnia się cudzoziemców pochodzących z następujących państw: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Ukrainy.

  Zezwolenie uzyskuje się na  okresy nie dłuższe niż na 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, które przypadają odpowiednio w ciągu, nie dłużej niż w kolejnych 3 latach kalendarzowych.
  Na jego podstawie starosta wydaje kolejne zezwolenia. Aby, takie zezwolenie uzyskać należy:

  • wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, które poprzedzają złożenie wniosku pracodawca zatrudniał osobę wskazaną we wniosku,
  • pracodawca nie może mieć zaległości w opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy jak również składek społecznych – jeśli były wymagane podczas świadczenia pracy.

  Składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową pracodawca będzie musiał zadeklarować czy nowo zatrudnionemu cudzoziemcowi będzie zapewniał kwaterę czy też nie.

  Deklaracja zapewnienia zakwaterowania cudzoziemcowi będzie zobowiązywała do podpisania
  odrębnej umowy w formie pisemnej, która określi warunki najmu bądź użyczenia. Czynsz za najem kwatery nie może być potrącany z wynagrodzenia pracownika. Oprócz sporządzenia umowy, pracodawca jest również zobowiązany do przetłumaczenia wspomnianej umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca. Niedopełnienie spisania umowy na piśmie odnośnie najmu czy też użyczenia kwatery w języku zrozumiałym dla obcokrajowca jest obarczone karą grzywny w wysokości od 200 zł do nawet 2 000 zł.

  Karolina Falger

  Zespół TAXENO