Ze względu na coraz bardziej dokuczliwy brak pracowników na polskim rynku pracy, polscy pracodawcy coraz chętniej sięgają po pracowników z UE i spoza UE.

Statystyki wskazują na wciąż rosnące zainteresowanie tym tematem i to pomimo, iż wiąże się to z koniecznością dopełnienia wielu dotkliwych formalności.

Jedną i najważniejszą z nich jest uzyskanie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428, 1543.) określone zostały następujące typy zezwoleń na pracę:

 • Typ A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Typ B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegająca na pełnieniu funkcji
  w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową
  w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • Typ C – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego od podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;
 • Typ D – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi
  o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
 • Typ E – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych
  6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt. B-D;
 • Typ S – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie
  90 ust. 9 ustawy na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa).

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazane jest dokładnie, którzy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę typu S dla nowych pracowników. Wskazane zostały grupy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w: rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie, zakwaterowaniu, gastronomii.

Ważne!

Zatrudnianie pracowników, z niektórych krajów, nie wymaga obligatoryjnego pozwolenia na pracę. Dotyczy to cudzoziemców, którzy z zgodnie z umowami międzynarodowymi korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników. Zasady zatrudnienia w takich przypadkach są identyczne do zasad zatrudniania polskich pracowników. Mowa jest tutaj o obywatelach:

 • Państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norwegia, Islandia, Liechtensteinu, Szwajcarii,
 • państw mogących korzystać ze swobody przepływu osób zgodnie z umową zawartą pomiędzy Unią Europejską, a państwami członkowskimi.

 

Karolina Falger

Zespół TAXENO