Project Description

OFERTA TAXENO

Wsparcie TAXENO firm i instytucji w odniesieniu do obowiązków wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) może obejmować m.in.:

  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych pracowników oraz ubezpieczeń społecznych,
  • pomoc prawna przy doborze form zatrudnienia oraz optymalizacja w zakresie zatrudnienia minimalizująca ryzyko wiążącego się z nieprawidłowościami w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, ustalania podstawy wymiaru składek oraz ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • sporządzanie zindywidualizowanych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów związanych ze stosunkiem pracy,
  • obsługa zwolnień pracowników grupowych oraz indywidualnych, w tym pomoc przy sporządzaniu oświadczeń woli o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia,
  • wdrażanie antykryzysowych instrumentów prawa pracy, w tym przeprowadzenie procedury zawarcia porozumienia o okresowym zawieszeniu przepisów wewnątrzzakładowego prawa pracy oraz porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę,
  • wdrażanie pracy zdalnej,
  • optymalizacja systemów i rozkładów czasu pracy oraz pomoc przy planowaniu, ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
  • tworzenie aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy, w szczególności: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, porozumień zbiorowych, w tym w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy i wprowadzenia ruchomego czasu pracy, a w przypadku tzw. małego pracodawcy – obwieszczenia w sprawie monitoringu i w sprawie obowiązujących systemów i rozkładów czasu pracy,
  • tworzenie procedur antydyskryminacyjnych, antymobbingowych i kodeksów etycznych,
  • wparcie podczas kontroli PIP i ZUS, w tym pomoc przy sporządzaniu zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli oraz zaskarżanie niekorzystnych decyzji PIP i ZUS;

Nasi specjaliści z zakresu prawa pracy to Radcowie Prawni posiadający kilkunastoletnią praktykę zawodowa w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami pracy oraz doradztwa prawnego w sprawach zatrudnienia.

Posiadają doświadczenie w doradztwie  z zakresu prawa zatrudnienia na rzecz podmiotów sektora publicznego  i prywatnego, obejmujące sprawy ze stosunku pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, a także z zakresu dziedzin prawa mających wpływ na sytuację prawną stron stosunku pracy i innych stosunków prawnych zatrudnienia, w szczególności prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych (RODO) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.